Pravidla & obchodní podmínky

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva (dále jen "Smlouva") definuje vztah mezi online službou PhotonHero.cz, jejímž provozovatelem je Ing. Tomáš Klinkovský, IČ: 74837991, Hajany 190, 66443 Hajany, info@photonhero.cz, (dále jen "PhotonHero.cz") a jakýmkoliv zákazníkem webových stránek PhotonHero.cz (dále jen "Zákazník"), kupujícím a stahujícím fotografie (dále jen "Fotografie") z webových stránek PhotonHero.cz a uživatelem, který poskytuje do služby PhotonHero.cz fotografie (dále jen "Dodavatel obsahu").

Zákazník potvrzuje, že je svázán touto Smlouvou a souhlasí s tím, že tato Smlouva platí pro každý produkt zakoupený na PhotonHero.cz pod příslušnou licencí.

Jestliže je Zákazníkem společnost, firma, či jiná právnická osoba, potom se "Zákazníkem" rozumí i všechny Zákazníkovy pobočky (konkrétně jakákoli další společnost či právnická osoba, která kontroluje Zákazníka, je jím kontrolována, nebo je ve společném řízení Zákazníkem).

Zákazník potvrzuje a souhlasí, že předmětem této Smlouvy není prodej Fotografie, ale pouze prodej licence (oprávnění) k použití Fotografie. Zákazník se zakoupením nestává vlastníkem Fotografie, může však Fotografii využívat dle podmínek uvedených dále v této smlouvě, dle licence.

PRAVIDLA PRO DODAVATELE OBSAHU

Nahráním vašich Fotografií do služby PhotonHero.cz se stáváte dodavatelem obsahu. Obsah, který nahrajete do služby, je váš, nijak si jej nenárokujeme. Obsahem je vše co nahrajete, odešlete do naší služby (fotografie, videa, uživatelské jméno, heslo, popis, komentáře, hodnocení).

(a) Zodpovědnost za váš obsah. Za váš obsah nesete plnou zodpovědnost. Používáním naší služby prohlašujete, že máte všechna potřebná práva ke svému obsahu a že váš obsah neporušuje žádné práva třetí osoby.

(b) Oprávnění využívat váš obsah. Odesláním vašeho obsahu prostřednictvím služby udělujete PhotonHero.cz licenci k používání vašeho obsahu. Nenárokujeme si Váš obsah, ale máme právo používat váš obsah k tomu, aby služba PhotonHero.cz rostla.

(c) Práva, které poskytnete PhotonHero.cz. Odesláním vašeho obsahu prostřednictvím služby udělujete PhotonHero.cz neexkluzivní, neodvolatelnou, převoditelnou, celosvětovou licenci k trvalému používání, upravování, zobrazování, uložení, distribuci, reprodukci tohoto obsahu bez licenčních poplatků. PhotonHero může váš obsah převádět a upravovat do vhodných formátu a norem. PhotonHero může používat vaše Fotografie bez omezení k propagačním účelům, veřejnému předvádění, reprodukci a distribuci v jakémkoli formátu médií včetně všech dostupných mediálních kanálů.

(d) Hlášení neoprávněného obsahu. PhotonHero má velký respekt k právům duševního vlastnictví a zavazuje se tak, pro příslušné právní postupy k odstranění neoprávněného obsahu ze služby.

(e) Uživatelský obsah zakoupený na PhotonHero je transakce provedená mezi uživateli služby. PhotonHero není zodpovědný za jakékoli interakce mezi uživateli.

LICENCE REDAKČNÍ POUŽITÍ

Licence Redakční použití (dále jen "RP") je na prodej pouze pro REDAKČNÍ a OSOBNÍ užití. Všechny fotografie na našem webu, pokud není u nich uvedeno jinak, jsou k dispozici pouze pod licencí typu RP.

Zakoupením Fotografie poskytujeme uživateli neexkluzivní, trvalou, celosvětovou a nepřenosnou licenci k použití Fotografie k účelům definovaným níže v této Smlouvě ("Povolené užití" viz níže). Fotografie se nesmí použít jinak, než jak stanoví Povolené užití. PhotonHero.cz nebo dodavatel Fotografie má všechna ostatní práva k Fotografii, včetně všech kopírovacích práv a jiného duševního vlastnictví vztahující se na Fotografii. 

Způsob použití RP licence

(a) Smíte použít Fotografii pouze pro osobní, zpravodajské a nekomerční účely v souladu s Povoleným užitím. Nesmíte tedy používat Fotografie ve spojení s jakýmikoliv komerčními účely, jako je další prodej Fotografie či poskytování Licence na Fotografie.

(b) Omezení týkající se místa použití. Pouze vy (Zákazník) máte povoleno používat Fotografii, a i když můžete přenášet soubory obsahujíci Fotografii a Odvozenou Fotografii ke svým klientům, tiskárnám nebo ISP za účelem reprodukce v souladu s Povoleným Použitím, jste povinni zajistit, že tyto třetí strany nebudou moci Fotografii používat. V daném čase můžete používat Fotografii pouze na jednom místě, přestože Zakázané Použití a jiná ustanovení této Dohody vás opravňují používat kolikrát chcete. Můžete fyzicky přenést Fotografii z jednoho místa na druhé, ale v tomto případě můžete používat Fotografii pouze na novém místě. Pokud požadujete používání Fotografie na více místech, musíte si Fotografii stáhnout vícekrát pro každé jednotlivé použití. Můžete si udělat jednu kopii výhradně pro záložní účely a k této kopii musíte přiložit veškeré nutné informace o Fotografii.

(c) Povolené užití RP licence.

V souladu s podmínkami Zakázaného užití, které je definováno níže, následuje výčet Povolených užití Fotografie:

- zábavné a zpravodajské publikace, včetně časopisů, novin, knih, periodik, letáků, televize, video přenosů a divadelních představení

- on-line či elektronické publikace, včetně blogů, aplikace pro mobilní telefony a webových stránek

- tisk plakátů, obrazů a další reprodukce výhradně pro osobní použití, ale ne pro prodej a jiné komerční účely

- všechna jiná použití, která byla písemně potvrzena od PhotonHero.cz

V případě vzniku jakýchkoli obav, že by vaše použití nebylo v souladu s Povoleným užitím nás kontaktujte.

(d) Porušení RP licence - Zakázané užití.

Nesmíte s Fotografií udělat nic jiného, než co je přesně stanoveno v předchozím odstavci. Pro přesnější definici stanovujeme Zakázané Užití. Nesmíte tedy:

- používat Fotografii pro jakékoli komerční účely (tj. přímo propagovat produkt nebo službu na trhu) s výjimkou reklamního sdělení, který může být do fotografií vloženo pouze majiteli služby PhotonHero.cz.

- používat Fotografii v reklamě a propagačních projektech, včetně tištěných reklam, billboardů, obalech výrobků, ve filmech, katalozích, propagačních přáních (tj. neprodávat a neudělovat licenci).

- používat Fotografii v návrzích designu, webových stránek, Flash aplikacích, elektronických přání a brožurách určených pro prodej, bez ohledu na to jestli se jedná o aplikaci on-line či ne.

- používat a zobrazovat Fotografii na webových stránkách a jiných místech, kde by bylo účelem prodat či udělit licenci na produkt vyrobený "na zakázku", včetně pohledů, hrnků, trik, plakátů, vztahuje se i na "na zakázku" vytvářených webových stránek.

- používat Fotografii na jakémkoli plakátu (tištěném na papíře či na plátně či jiných médiích), nebo jakémkoli předmětu určeném pro prodej a distribuci s účelem zisku.

- používat Fotografii jako část ochranné známky, v obchodním jménu či logu.

- zahrnout Fotografii do jakéhokoli produktu, v důsledku jeho distribuce by se Fotografie stala dostupnou v elektronické podobě pro jakoukoli třetí stranu (jako např. elektronická přání, webové stránky).

- používat Fotografii způsobem, který je provozovatelem PhotonHero.cz či platným zákonem považován za pornografický, obscénní, nemorální, urážející či hanlivý anebo by způsoboval osobám a výrobkům zobrazovaných v Fotografii špatnou pověst:

(a) používat a zobrazovat Fotografii tak, že by připomínala osobu způsobem který by vedl rozumného člověka k tomu myslet si, že taková osoba používá či osobně doporučuje jakýkoli produkt, službu či obchod.

(b) Použití, které zobrazuje osobu v citlivých tématech (jako je například mentální či fyzické postižení, sociální záležitosti, obtěžování, sexuální obtěžování, zločin) nebo by bylo útočné, musí být doprovázeno prohlášením, které tvrdí, že Fotografie je používaná pouze pro ilustrační účely, a jakákoli osoba zobrazená na Fotografii je pouze model, který zobrazuje onu osobu. Použití smí zobrazit model jen stejným způsobem a ve stejném kontextu jako sama Fotografie.

- odstranit nebo skrýt označení autorských práv, ochranné známky nebo jiných vlastnických práv z jakéhokoli místa Fotografie.

- udělovat další Licenci, znovu prodat, pronajmout, zapůjčit, postoupit, darovat nebo jinak přenášet nebo šířit obsah, nebo práva udělená podle této Dohody.

- používat Fotografii na více než jednom místě současně nebo umístit kopii Fotografie na síťový nebo webový server pro použití jinými uživateli.

- reprodukovat Fotografii, nebo části Fotografie, buď samostatně nebo v kombinaci s jinými, ve více než 250.000 výtiscích či zobrazeních.

- zobrazovat Fotografii na webových stránkách v rozlišení více než 1500x1500 pixelů (bez ohledu na rozlišení Fotografie, původně stažené z PhotonHero.cz).

Cena a platební podmínky

Cena za poskytnutí licence je stanovena jednotlivě jako cena za každou fotografii zvlášť, a to v závislosti na velikosti formátu, počtu fotografií, v němž může být nabyvatelem užita. Přesnou cenu nalezne zákazník v detailu fotografií, kde si volí požadovaný formát. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Zákazník si může v nákupním košíku zvolit některou z následujících měn: CZK, EUR, USD, GBP, PLN, HUF.

Způsob platby

GopayVisa verifiedMastercard secureVisaVisa electronMastercardMastercard electronicMaestro

Platební metody:

- platební karta

- online bakovní tlačítko

- bankovní převod

- mobilní platba

- elektronická pěněženka

- kupónová platba

- bitcoin

Náklady na dodání

Fotografie zasíláme elektronickou formou, nejsou účtovány žádné náklady na dodání.

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. Případné reklamace můžete nahlásit elektronickou formou na info@photonhero.cz, o průběhu Vás budeme neprodleně informovat elektronicku formou. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží. Převezmutím zboží se myslí odeslání odkazu zákazníkovi na stažení fotografií provozovatelem webu photonhero.cz. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat Tomáše Klinkovského, Hajany 190, Hajany, PSČ 66443, info@photonhero.cz formou jednostranného právního jednání.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně případných nákladů na dodání.

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Ostatní ujednání

Zakoupením licence na Fotografii od PhotonHero.cz a užitím zmíněné Fotografie výslovně potvrzujete a souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy.

Berete na vědomí a souhlasíte, že jste četli a rozumíte podmínkám této smlouvy, podmínkám poskytování služeb a souhlasíte, že budete vázáni touto smlouvou a podmínkami poskytování služeb, které může provozovatel těchto webových stránek změnit.

Registrací uživatelé našeho webu souhlasí se zasíláním informačních a obchodních emailů, a to jak z naší strany nebo strany našich partnerů. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu info@photonhero.cz.
Poslední úprava pravidel - 03.11.2019.